יום חמישי, 7 במרץ 2013

תנך סיכומים+חומרכרטיסיה במדעים


הנמר גק
1.     הזנה
2.     נשימה וחילוף חומרים
3.     מבנה תאי
4.     רבייה
5.     גדילה והתפתחות
6.     קליטת גירויים 

כרטיסית זיכרון בתנך

כרטיסיה בתנך
עשרת הדברות הם:
אנכי ה' אלוהיך
לא תעשה פסל ותמונה
לא תשא שם ה לשווא
זכור את יום השבת לקודשו
כבד את אביך ואמך למען יעריכון ימך
לא תרצח
לא תנעף
לא תגנוב
לא תענה ברעך עד שקר 
לא תחמוד


סידור זמן

בחמישי להתכונן למתמטיקה
בשבת ובראשון למדעים
ברבעי ושלישי לתנך
תתלו פתקים בחדר עם דברים שקשה לכם לזכור (זה עובד מניסיון) אני אפרסם כמה שתדפיסו ותדביקו אותם על הטלפון בארון או בדלת ומקווה שיעזור

חומר במתמטיקה


תיבת טקסט: נושאים ועמודים למבחן במתמטיקה כיתה ז' (רמת כיתה)
יום שישי   8.3.13
סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים

עמוד 303 תרגילים: 66-73

עמוד 304 תרגילים: 1-18

עמוד 317 תרגילים: 41-50

עמוד 321 תרגילים: 17-26

עמוד 330 תרגילים: 1-24

עמוד 331 תרגילים: 43-50

עמוד 332 תרגילים: 51-60

עמוד 486 תרגילים: 1-12

מבוא למשוואות ושאלות מילוליות

עמודים 337-339

פתרון משוואות ושאלות מילוליות

עמודים 353-355

עמודים 360-364

עמודים 369-371

עמודים 376-384

עשרת הדברות


עשרת הדברות - שמות כ' (דברים ה')
שני הנוסחים של עשרת הדברות (שמות כ', דברים ה') מופיעים במסגרת התגלות מיוחדת במינה וחד-פעמית של אלוהים לעמו, וכריתת ברית עמו. לפי המסורת, אלה הדברים היחידים שנאמרו ישירות לעם ע"י ה', נכתבו על לוחות כעדות לברית, והושמו בארון מיוחד, ארון הברית.
מן הראוי לציין שעשרת הדברות כפי שהן נתונות בפרק כ' בספר שמות מנוסחות כחוזה בין לא שווים.
עשרת הדברות הם צווים אלוהיים, ואין הם חוקים רגילים, שהעובר עליהם מובא לבית המשפט. הנושאים הם מרכזיים בחיי העם, אך אין אלה עקרונות מופשטים, אלא ענייני החיים. התוצאה העיקרית של מעמד הר-סיני: שבטים ומשפחות שהיו קשורים בקשרי דם, באים בברית דתית, מוסרית ומשפטית, המאחדת אותם לעם.
החלוקה המסורתית של הדברות, בניגוד לחלוקה לפרשיות היא זו: 1. אנכי ה' אלוהיך... 2. לא יהיה לך... 3. לא תשא את שם ה' לשווא... 4. זכור את יום השבת... 5. כבד את ... 6. לא תרצח. 7. לא תנאף. 8. לא תגנוב. 9. לא תענה ברעך עד שקר. 10. לא תחמוד...
חלוקתם העניינית של הדברות - מצוות בין אדם למקום (כינוי של כבוד לה'), ומצוות בין אדם לחברו, כאשר מצוות כיבוד ההורים מהווה את החוליה המגשרת. יש הטוענים כי הדברות נתונים בסדר יורד, על פי דרגת חשיבותם.

הרעיונות המרכזיים של עשרת הדברות:
1."אנוכי ה'.." - הכרזה על ה' כאלוהי ישראל, ועל עם ישראל כעם הנבחר. רעיון הבחירה ורעיון החרות האישית והלאומית הם שני רעיונות בסיסיים בעם, החוזרים ונשנים פעמים רבות בתנ"ך.
"לא יהיה לך אלוהים אחרים..." אמונת הייחוד. החידוש העיקרי של עשרת הדברות בפרט, והיהדות בכלל. זוהי אלוהות המשוחררת מגורל, טבע, היסטוריה וכו'. יש כאן שלילה מוחלטת של כל אלוהות אחרת, ומכאן ואילך כל תנ"ך הוא מאבק למען המונותאיזם.
2."לא תעשה לך..." - אחרי האיסור "לא יהיה לך" בא הפירוט: א. "לא תעשה לך כך פסל.." ב. "לא תשתחווה להם..." ג. "לא תעבדם". יש כאן מעבר הדרגתי מהעשייה אל האמונה. הנימוק למצווה כאן הוא: "כי אני ה' אלוהיך..." והעונש כאן הוא גמול קיבוצי: כל העם ערבים זה לזה ולקיום דרישה זו!
3."לא תשא..." - קדושת שם ה'. יש האומרים כי הכוונה לשבועת שקר. המחמירים אינם מבטאים כלל את שמו של ה', אלא בשעת הכרח, כמו בשבועה, נדר וכו'.
4."זכור את יום השבת..." - בשמות, ההנמקה לשמירת השבת היא דתית. (בדברים - סוציאלית).לשבת היהודית אופי שונה מזה של עמי המזרח הקדום, שנהגו לשמור על יום מנוחה כדי לא להרגיז את האלים. ניתן לקיים את השבת בכל מקום. זהו יום הזדהות עם האל, ומיוחד משאר הימים .
5."כבד את אביך ואת אמך..." - בחברה פטריארכלית-שבטית, מהווה המשפחה את חוט השדרה של החברה, לכן השמירה על כבוד ההורים חשובה כשמירה על כבוד האל. זהו הדיבר היחיד שבו יש גמול: "למען יאריכון ימיך...". מכאן אפשר גם ללמוד שמי שלא יכבד את הוריו - ימיו יתקצרו. יש הרואים בביטוי "על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך" רמז לגמול לאומי: אם כל אחד ואחד מן העם יכבד את הוריו כנדרש - יזכה העם לשבת שנים ארוכות על אדמתו.
6."לא תרצח" - הרעיון המרכזי: תפיסת החיים. אין לאף אדם זכות לקחת חייו של אדם אחר.
7."לא תנאף" - קדושת חיי המשפחה וטוהרתה.
8."לא תגנוב" - קדושת הקניין. לכל אדם הזכות לבעלות על רכוש פרטי.
9."לא תענה ברעך..." - קדושת המשפט. איסור על עדות שקר.
10."לא תחמוד..." - טוהרת המחשבה. יש הטוענים כי זהו הדיבר הקשה ביותר לביצוע!

סיכום שלי במדעים


צור חי מוגדר כמי שחלים עליו כל המאפיינים האלה:
§  חילוף חומרים ואנרגיה עם הסביבה - מורכב משלושה סוגי פעולות:
1.       קולט חומרים ואנרגיה מהסביבה.
2.       מפרק או משנה את החומרים שקלט ויוצר חומרים אחרים, מכלול תהליכי פירוק שינוי ובנייה מחדש בגוף החי נקראים חילוף חומרים(מטבוליזם).
3.       משחרר חומרים ואנרגיה לסביבה החיצונית.
§  חש את הסביבה, קולט מידע אודותיה ומגיב על המידע הנקלט. המידע נקלט בצורת גירויים.
§  מתרבה תוך העברת תכונותיו בתורשה לדור הבא. תא יחיד מתרבה ע"י חלוקה לשניים. יצורים רב תאיים מורכבים מעמידים צאצאים בדרך כלל על ידי רביה מינית בה מוערבים שני פרטים (זכר ונקבה) המעבירים את המידע הלאה. קיימים יוצאי דופן רבים המקימים רביה אל-זוויגית.
§  גדל ומתפתח במהלך החיים. בחד תאים הגדילה וההתפתחות נובעות מקליטת חומרים ואנרגיה מהסביבה ואצל רב תאים בעקבות התרבות התאים בגופם.
§  מסוגל לנוע, גם אם אינו משנה את מיקומו.
§  הומיאוסטזיס (הומיאו-זהה, סטזיס-מצב)- כושרו של גוף חי לשמור על סביבה פנימית קבועה ושונה מהסביבה החיצונית. הסביבה החיצונית כלפי תא בודד בגופנו היא החומר החוץ תאי והדם, הסביבה החיצונית יחסית לגוף כולו היא כל חלק בעל המשך ישיר לסביבה הקיימת מחוץ לגוף (מע' העיכול, מערכת השתן והריאות). ההומיאוסטאזה מתבטאת בשמירה על ריכוזים מדויקים של חומרים, וביצורים רבים שמירה על טמפרטורה פנימית קבועה. השמירה על הומיאוסטזה מתבטאת בין השאר בכניסה וביציאה סלקטיווית של חומרים אל ומהתא.

-
סימני החיים-
סימני החיים הם:
נשימה
רבייה
הזנה
תורשה (העברת תכונות מדור לדור) גדילה והתפתחות
המבנה התאי- כל היצורים החיים בנויים מיחידות מבנה שהם תאים.