יום חמישי, 7 במרץ 2013

תנך סיכומים+חומרכרטיסיה במדעים


הנמר גק
1.     הזנה
2.     נשימה וחילוף חומרים
3.     מבנה תאי
4.     רבייה
5.     גדילה והתפתחות
6.     קליטת גירויים 

כרטיסית זיכרון בתנך

כרטיסיה בתנך
עשרת הדברות הם:
אנכי ה' אלוהיך
לא תעשה פסל ותמונה
לא תשא שם ה לשווא
זכור את יום השבת לקודשו
כבד את אביך ואמך למען יעריכון ימך
לא תרצח
לא תנעף
לא תגנוב
לא תענה ברעך עד שקר 
לא תחמוד


סידור זמן

בחמישי להתכונן למתמטיקה
בשבת ובראשון למדעים
ברבעי ושלישי לתנך
תתלו פתקים בחדר עם דברים שקשה לכם לזכור (זה עובד מניסיון) אני אפרסם כמה שתדפיסו ותדביקו אותם על הטלפון בארון או בדלת ומקווה שיעזור

חומר במתמטיקה


תיבת טקסט: נושאים ועמודים למבחן במתמטיקה כיתה ז' (רמת כיתה)
יום שישי   8.3.13
סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים

עמוד 303 תרגילים: 66-73

עמוד 304 תרגילים: 1-18

עמוד 317 תרגילים: 41-50

עמוד 321 תרגילים: 17-26

עמוד 330 תרגילים: 1-24

עמוד 331 תרגילים: 43-50

עמוד 332 תרגילים: 51-60

עמוד 486 תרגילים: 1-12

מבוא למשוואות ושאלות מילוליות

עמודים 337-339

פתרון משוואות ושאלות מילוליות

עמודים 353-355

עמודים 360-364

עמודים 369-371

עמודים 376-384

עשרת הדברות


עשרת הדברות - שמות כ' (דברים ה')
שני הנוסחים של עשרת הדברות (שמות כ', דברים ה') מופיעים במסגרת התגלות מיוחדת במינה וחד-פעמית של אלוהים לעמו, וכריתת ברית עמו. לפי המסורת, אלה הדברים היחידים שנאמרו ישירות לעם ע"י ה', נכתבו על לוחות כעדות לברית, והושמו בארון מיוחד, ארון הברית.
מן הראוי לציין שעשרת הדברות כפי שהן נתונות בפרק כ' בספר שמות מנוסחות כחוזה בין לא שווים.
עשרת הדברות הם צווים אלוהיים, ואין הם חוקים רגילים, שהעובר עליהם מובא לבית המשפט. הנושאים הם מרכזיים בחיי העם, אך אין אלה עקרונות מופשטים, אלא ענייני החיים. התוצאה העיקרית של מעמד הר-סיני: שבטים ומשפחות שהיו קשורים בקשרי דם, באים בברית דתית, מוסרית ומשפטית, המאחדת אותם לעם.
החלוקה המסורתית של הדברות, בניגוד לחלוקה לפרשיות היא זו: 1. אנכי ה' אלוהיך... 2. לא יהיה לך... 3. לא תשא את שם ה' לשווא... 4. זכור את יום השבת... 5. כבד את ... 6. לא תרצח. 7. לא תנאף. 8. לא תגנוב. 9. לא תענה ברעך עד שקר. 10. לא תחמוד...
חלוקתם העניינית של הדברות - מצוות בין אדם למקום (כינוי של כבוד לה'), ומצוות בין אדם לחברו, כאשר מצוות כיבוד ההורים מהווה את החוליה המגשרת. יש הטוענים כי הדברות נתונים בסדר יורד, על פי דרגת חשיבותם.

הרעיונות המרכזיים של עשרת הדברות:
1."אנוכי ה'.." - הכרזה על ה' כאלוהי ישראל, ועל עם ישראל כעם הנבחר. רעיון הבחירה ורעיון החרות האישית והלאומית הם שני רעיונות בסיסיים בעם, החוזרים ונשנים פעמים רבות בתנ"ך.
"לא יהיה לך אלוהים אחרים..." אמונת הייחוד. החידוש העיקרי של עשרת הדברות בפרט, והיהדות בכלל. זוהי אלוהות המשוחררת מגורל, טבע, היסטוריה וכו'. יש כאן שלילה מוחלטת של כל אלוהות אחרת, ומכאן ואילך כל תנ"ך הוא מאבק למען המונותאיזם.
2."לא תעשה לך..." - אחרי האיסור "לא יהיה לך" בא הפירוט: א. "לא תעשה לך כך פסל.." ב. "לא תשתחווה להם..." ג. "לא תעבדם". יש כאן מעבר הדרגתי מהעשייה אל האמונה. הנימוק למצווה כאן הוא: "כי אני ה' אלוהיך..." והעונש כאן הוא גמול קיבוצי: כל העם ערבים זה לזה ולקיום דרישה זו!
3."לא תשא..." - קדושת שם ה'. יש האומרים כי הכוונה לשבועת שקר. המחמירים אינם מבטאים כלל את שמו של ה', אלא בשעת הכרח, כמו בשבועה, נדר וכו'.
4."זכור את יום השבת..." - בשמות, ההנמקה לשמירת השבת היא דתית. (בדברים - סוציאלית).לשבת היהודית אופי שונה מזה של עמי המזרח הקדום, שנהגו לשמור על יום מנוחה כדי לא להרגיז את האלים. ניתן לקיים את השבת בכל מקום. זהו יום הזדהות עם האל, ומיוחד משאר הימים .
5."כבד את אביך ואת אמך..." - בחברה פטריארכלית-שבטית, מהווה המשפחה את חוט השדרה של החברה, לכן השמירה על כבוד ההורים חשובה כשמירה על כבוד האל. זהו הדיבר היחיד שבו יש גמול: "למען יאריכון ימיך...". מכאן אפשר גם ללמוד שמי שלא יכבד את הוריו - ימיו יתקצרו. יש הרואים בביטוי "על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך" רמז לגמול לאומי: אם כל אחד ואחד מן העם יכבד את הוריו כנדרש - יזכה העם לשבת שנים ארוכות על אדמתו.
6."לא תרצח" - הרעיון המרכזי: תפיסת החיים. אין לאף אדם זכות לקחת חייו של אדם אחר.
7."לא תנאף" - קדושת חיי המשפחה וטוהרתה.
8."לא תגנוב" - קדושת הקניין. לכל אדם הזכות לבעלות על רכוש פרטי.
9."לא תענה ברעך..." - קדושת המשפט. איסור על עדות שקר.
10."לא תחמוד..." - טוהרת המחשבה. יש הטוענים כי זהו הדיבר הקשה ביותר לביצוע!

סיכום שלי במדעים


צור חי מוגדר כמי שחלים עליו כל המאפיינים האלה:
§  חילוף חומרים ואנרגיה עם הסביבה - מורכב משלושה סוגי פעולות:
1.       קולט חומרים ואנרגיה מהסביבה.
2.       מפרק או משנה את החומרים שקלט ויוצר חומרים אחרים, מכלול תהליכי פירוק שינוי ובנייה מחדש בגוף החי נקראים חילוף חומרים(מטבוליזם).
3.       משחרר חומרים ואנרגיה לסביבה החיצונית.
§  חש את הסביבה, קולט מידע אודותיה ומגיב על המידע הנקלט. המידע נקלט בצורת גירויים.
§  מתרבה תוך העברת תכונותיו בתורשה לדור הבא. תא יחיד מתרבה ע"י חלוקה לשניים. יצורים רב תאיים מורכבים מעמידים צאצאים בדרך כלל על ידי רביה מינית בה מוערבים שני פרטים (זכר ונקבה) המעבירים את המידע הלאה. קיימים יוצאי דופן רבים המקימים רביה אל-זוויגית.
§  גדל ומתפתח במהלך החיים. בחד תאים הגדילה וההתפתחות נובעות מקליטת חומרים ואנרגיה מהסביבה ואצל רב תאים בעקבות התרבות התאים בגופם.
§  מסוגל לנוע, גם אם אינו משנה את מיקומו.
§  הומיאוסטזיס (הומיאו-זהה, סטזיס-מצב)- כושרו של גוף חי לשמור על סביבה פנימית קבועה ושונה מהסביבה החיצונית. הסביבה החיצונית כלפי תא בודד בגופנו היא החומר החוץ תאי והדם, הסביבה החיצונית יחסית לגוף כולו היא כל חלק בעל המשך ישיר לסביבה הקיימת מחוץ לגוף (מע' העיכול, מערכת השתן והריאות). ההומיאוסטאזה מתבטאת בשמירה על ריכוזים מדויקים של חומרים, וביצורים רבים שמירה על טמפרטורה פנימית קבועה. השמירה על הומיאוסטזה מתבטאת בין השאר בכניסה וביציאה סלקטיווית של חומרים אל ומהתא.

-
סימני החיים-
סימני החיים הם:
נשימה
רבייה
הזנה
תורשה (העברת תכונות מדור לדור) גדילה והתפתחות
המבנה התאי- כל היצורים החיים בנויים מיחידות מבנה שהם תאים. 

סיכום במדעים של אלונה


סיכום
מערכות – מבנה התא, מרכיביו ותפקידיהם

מערכות –
העולם שבו אנו חיים בנוי כמערכת של רכיבים המקיימים בניהם קשרי גומלין  (משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה )
חלק מן המערכות המוכרות לנו מורכבות ממערכות קטנות יותר, אשר אף הן מורכבות ממערכות קטנות יותר וכן הלאה ....
מכאן ניתן להבין שלפעמים מערכת אחת משפיעה על מערכת אחרת  ומושפעת ממנה, כאשר אלה מרכיבות מערכת גדולה יותר .
לכל מערכת גבולות הנקבעים ע"י המתבונן או ע"י סך כל המרכיבים.

ביוטי , אביוטי ומאפייני החיים (עמ' 28)
את מרכיבי המערכות ניתן למיין למרכיבים ביוטים ומרכיבים אביוטים
ביוטי – חי  (צמחים, בעלי חיים ובכללם אדם)
אביוטי – שאינו  חי  (גופים דוממים, אנרגיה וקרינה )
לכל היצורים החיים (ביוטים) מאפיינים משותפים : מאפייני החיים :
(הצעה לסימן שיעזור לכם לזכור את מאפייני החיים    ה. נ.מ.ר.  ג.'ק)
1.     הזנה
2.     נשימה וחילוף חומרים
3.     מבנה תאי
4.     רבייה
5.     גדילה והתפתחות
6.     קליטת גירוייםתאים – מערכות זעירות
(עמ' 47) התא הוא מערכת תלת מימדית זעירה הכוללת בתוכה רכיבים שונים
כל רכיב הוא בעל תפקיד. בין הרכיבים מתקיימים קשרי גומלין.
התאים בנויים מחומרים שונים .
כל היצורים החיים בנויים מתאים .  ישנם יצורים הבנויים מתא אחד (חד-תאיים) ויצורים הבנויים מתאים רבים (רב תאיים). 
התא כמערכת תלת מימדית
כל התאים החיים מכילים את האברונים הבאים
קרום התא  – כל התאים החיים מוקפים קרום . קרום התא מאפשר כניסה ויציאה של חומרים ובכך מאפשר לתא תקשורת עם סביבתו ויכולת קליטה ותגובה לגירויים.
ציטופלסמה (ציטוס = תא , פלסמה = נוזל) – הסביבה המימית שבתוך התא.
הציטופלסמה הינה חומר צמיג המורכב בעיקרו ממים ומחומרים המומסים בהם. בדרך כלל הציטופלסמה ממלאת את רוב חלל התא.
מיטוכונדריון (יחיד) = (מיטוכונדריה- רבים) =   "תחנת הכח" של התא. בתוך הציטופלזמה של התא נמצאים מיטוכונדריה רבים . המיטוכונדריון משמש כתחנת הכח של התא בתוכו מתקיים תהליך נשימה, שבמהלכו ופקת אנרגיה המשמשת לפעילויות התא. גם המיטוכונדריון מוקף קרום. 
(ראה סיכום בספר עמ'53 ואיור עמ' 55)
החומר התורשתי  -  בחומר התורשתי נמצא המידע החיוני לקיומו ולתפקודו של התא. בדרך כלל נמצא החומר התורשתי בתוך הגרעין של התא (גרעין התא מוקף בקרום), קיימים גם תאים ללא גרעין בהם החומר התורשתי מצוי בציטופלסמה.
ריבוזומים – לריבוזומים תפקיד בייצור חלבונים.
בתא הצמחי נמצא שלושה רכיבים חשובים נוספים : (עמ' 59)
·        דופן התא  -  מקיפה את קרום התא מצידו החיצוני , דופן התא מעניקה לתא הצמחי יציבות והגנה
·        חלולית (בועית) –  רכיב דמוי שקית , מוקף קרום ומכיל מים ומומסים שונים , ממלא את רוב נפח התא הצמחי. החלולית מייצבת את התא ומפעילה לחץ על דפנות התא כך שהתא , ולכן הצמח נראה מתוח ורענן, כאשר החלולית מתכווצת (כתוצאה מחוסר מים) נראה התא , ולכן הצמח נבול וכמוש .
·        כלורופלסטים -  רכיב בתא הצמחי , בתוכו מתבצע הליך הפוטוסינתזה.
כלומר ברכיב זה של התא נקלט אור ופחמן דו חמצני והופך לחמצן שנפלט מהתא וסוכר.

(פוטוסינתזה – תהליך שבו קולט הצמח פחמן דו חמצני והופך אותו לחמצן ולתרכובות סוכר
פחמן דו חמצני + אנרגית האור + מים                    חמצן + סוכר)

מומלץ מאוד!! להכנס ל"בחנו את עצמכם" באתר עולמו"ט

חומר במדעים


מבחן במדעים לשכבת ז'
מבחן מס' 3 –
המבחן יתקיים ביום שני 11/3/13
הנושאים למבחן
פרק א – אנרגיה תרמית ומעברי חום בין גופים
פרק ב' -  אנרגיה
פרק ג' – התא וסימני חיים
למבחן יש להתכונן על סמך החומר המופיע בספרי הלימוד " טבע החומר" (הכחול) , "טבע המערכת" (הירוק) , החומר שסוכם במחברת , דפים בנושא אנרגיה שנשלחו במשוב והודפסו על ידיכם .
עמודים בספר לפי הנושאים
הנושא
עמודים בספר
בספר
אנרגיה תרמית ואנרגיות אחרות
חימום וטמפרטורה
עמ' 203-207 כולל הגרף וניתוחו
מומלץ לראות את המצגת והסרטון בקישור הבא

טבע החומר
השפעת החום על החומר
עמ' 213-215
טבע החומר
אנרגית תרמית
עמ' 219
טבע החומר
מעבר אנרגיה תרמית 
עמ' 231
טבע החומר
אנרגיה תרמית ואנרגיות נוספות
עמ' 238 - 241
טבע החומר
חוק שימור האנרגיה
עמ' 243 - 245
טבע החומר
תאור גרפי של חוק שימור האנרגיה בצורת דיאגרמת "עוגה"
דפי מידע בנושא אנרגיה שנשלחו במשוב
טבע החומר
מערכת דוד שמש
עמ '  259
מומץ להסתכל במצגת בקישור הבא
טבע החומר
מערכות – מבנה התא, מרכיביו ותפקידיהם
ביוטי ואביוטי ומאפייני חיים
עמ' 28
טבע המערכת
רמות ארגון – מדרג בעולם הטבע
עמ' 39
מומלץ להסתכל בקישור הבא

יצורים חיים
עמ' 41

ממה מורכבים תאים
עמ' 43

מרכיבי התא
עמ' 46-47

ציטופלסמה וקרום התא
עמ' 52

מיטוכונדריון 
עמ' 53

איור + איברוני התא

עמ' 55
קרום התא, ציטופלסמה, מיטוכונדריה, החומר התורשתי וגרעין התא, כלורופלסט, דופן התא וחלולית

תאים דומים ושונים (השוואת התא הצמחי לתא בעלי חיים
עמ' 58 - 59